• biblumsf

Огляд нових надходжень на абонемент бібліотеки у 2020 році за напрямком «Харчова хімія»


664( 075.8)

36я73 Х 20

Харчова хімія: навч. посібник / В. В. Євлаш [и др.] ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський державний університет харчування та торгівлі. - 2-ге вид., стереотип. - Харків : Світ книг, 2019- 504 с.


В навчальному посібнику наведено дані щодо будови, фізико-хімічних та функціонально-технологічних властивостей основних компонентів сировини та харчових продуктів — білків, ліпідів, вуглеводів мінеральних речовин, вітамінів, та їх перетворення у технологічному потоці. Окремо розглянуто роль води у харчових системах. Наведено характеристику основних функціональних класів харчових добавок, їх технологічні властивості, місце у сучасному раціоні харчування людини, гігієнічне регламентування у продуктах харчування. Приділено увагу безпечності сировини та харчових продуктів.


664( 075.8)

36.81я73 Ч-46 Черевко, О. І.

Процеси і апарати харчових виробництв: підручник / О. І. Черевко. - 2-ге вид., випр. і доп. - Харків : Світ книг, 2018, 2019 стереотипне.–496 с.


Друге доповнене видання підручника розкриває основні поняття, класифікацію, моделювання процесів та апаратів харчової галузі, ретельно описуються гідравлічні, гідромеханічні, механічні, теплові, масообміні та біохімічні процеси, що мають важливе значення у виготовленні продукції харчових виробництв. Особлива увага приділяється питанням оптимізації процесів та збереженню енергетичних ресурсів.641.56(075.8)

36.996я73 Д 44

Дієтичне харчування: підручник / О. І. Черевко [и др.] ; Міністерство освіти і науки України, Харківський державний університет харчування та торгівлі. - 2-ге вид., стереотип. - Харків : Світ книг, 2019.- 360 с.


У підручнику наведені сучасні підходи до дієтичного харчування, у тому числі базисні дієти, особливості дієтичного харчування при різних захворюваннях органів та систем, та технології.

Призначено для студентів технологічних факультетів, магістрів, аспірантів вищих навчальних закладів, для студентів профільних факультетів медичних університетів, для підвищення рівня знань фахівців, що працюють в сфері дієтичного харчування, а також для населення з метою підвищення культури харчування.663.12(075.8)

28.4я73 Є 30 Єгорова, А. В.

Мікробіологія галузі (Мікробіологія бродильних виробництв): навч. посібник / А. В. Єгорова, Л. В. Капрельянц, Л. В. Труфкаті ; Міністерство освіти і науки України, Одеська національна академія харчових технологій (Одеса). - Херсон : ОЛДИ-плюс, 2018-136с.


Навчальний посібник написано відповідно до чинної навчальної та робочої програми дисципліни «Мікробіологія галузі», яка є однією з базових для фахової підготовки бакалаврів галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технологія продуктів бродіння і виноробства». У посібнику викладено теоретичний і практичний матеріал, розглядаються мікроорганізми, які у вигляді чистої культури використовують для виготовлення вина й пива (дріжджі), а також мікроорганізми, які є шкідниками та викликають хвороби продуктів бродіння (оцтовокислі, молочнокислі бактерії й «дикі» дріжджі). Описано джерела інфікування, профілактику захворювань і методи лікування. Навчальний посібник складається з двох частин. Перша присвячена теоретичному матеріалу, друга - практична, яка містить п’ятнадцять лабораторних робіт. Матеріал посібника спрямовано на набуття студентами знань і формування практичних навичок у сфері управління бродильними технологіями та якістю вина й пива.54.068 (075.8)

24.1я73 О-75

Основи хімії та методи аналізу харчової продукції: підручник / Н. К. Черно [и др.]. - Херсон : Олді-плюс, 2018. - 360 с.


У підручнику представлені основні поняття й базові відомості з найважливіших розділів хімії: загальної та неорганічної, органічної, аналітичної, без яких неможливо опанування технологічних дисциплін виробництва харчових продуктів. Розглянуті класифікація, головні властивості, способи добування неорганічних та органічних сполук, найважливіші представники кожного класу та їх застосування, а також методи якісного та кількісного аналізу, що використовуються у сучасних дослідженнях якості продукції та контролю виробництва. Рекомендується для студентів ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології», зокрема які навчаються за освітньою програмою «Технологічна експертиза та безпека харчових продуктів», а також спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія».

664:579(075.8)

28.4я73 М 59

Мікробіологія харчових виробництв: навч. посібник / Л. В. Капрельянц [и др.]. - Херсон : Олді-плюс, 2017. - 478 с.


У навчальному посібнику викладений теоретичний і експериментальний матеріал із дисципліни "Мікробіологія харчових виробництв", яка є однією з базових для фахової підготовки бакалаврів із технологій харчових виробництв. Наведений у виданні матеріал спрямований на набуття студентами знань і практичних навичок у сфері управління технологіями та якістю харчових продуктів за мікробіологічними показниками.664.71(075.8)

36.82я73 Т 38

Технологічне обладнання борошномельних і круп’яних підприємств: підручник / О. І. Гапонюк, В. Ф. Петько, В. М. Петров; під ред. О.І. Гапонюка. - Херсон : ОЛДИ-плюс, 2018. - 752 с.


В підручнику розглянуте технологічне обладнання борошномельних і круп’яних підприємств у послідовності, передбаченій навчальною програмою курсу «Технологічне обладнання галузі». Наведені призначення, області застосування, класифікація, принцип дії, теоретичні основи робочого процесу, методики технологічних, кінематичних, силових і інших розрахунків, а також особливості конструкції, експлуатації і обслуговування обладнання. Більшість глав вміщує також опис перспективних напрямків подальшого удосконалення машин. Приділено увагу заходам безпеки праці і охорони навколишнього середовища.
664.8/9 (075.8)

36.96я73 Г 52 Гладушняк, О. К.

Технологічне обладнання консервних заводів: підручник / О. К. Гладушняк. - Херсон : Олді-плюс, 2018. - 348 с.


В підручнику описано технологічне обладнання консервних виробництв за останніми досягненнями науки і техніки. Наведені конструкції, будова, принцип дії машин, апаратів і ліній консервного виробництва. Розглянуто такі технологічні процеси та обладнання, що забезпечують: миття сировини та споживчої тари; сортування та калібрування сировини; очищення та відокремлення їстівних та неїстівних тканин сировини; подрібнення різних продуктів; пресування для виготовлення рідкої фази та наповнення споживчої тари продуктами, що консервуються. Надано математичні розрахунки технологічних машин та апаратів.
613.2 (075.8)

51.23я73 Н 87

Нутриціологія: підручник / Павлоцька Л.Ф. [и др.] за ред. Л.Ф. Павлоцької ; Міністерство освіти і науки України. - Харків : Світ книг, 2020. - 527 с.


У підручнику наведено теоретичні основи харчування, сучасні дані про роль основних нутрієнтів у забезпеченні життєдіяльності людини, функціональні інгредієнти харчових продуктів, склад і властивості функціональних інгредієнтів, особливості харчування різних груп населення.
620.2:339.543 (075.8)

30.609+65.428я73 Ч-93 Чурсіна, Л. А.

Товарознавство та експертиза в митній справі: навч. посібник / Л. А. Чурсіна, Вербицький О.М., Є. О. Калінський ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Херсон ОЛДІ-ПЛЮС ; Киiв : "Видавництво Ліра-К" ; Херсон : Олді-плюс, 2018 (Видання стереотипне). - 202 с.


У навчальному посібнику охарактеризовано головні аспекти товарознавства та експертизи в митній справі. У ньому подано структуру та характеристику української митної системи, розкрито роль товарознавства в митній справі. Навчальний посібник висвітлює комплекс питань, що виникають під час експертизи та оформлення товарів, які перетинають державний кордон України. Посібник базується на знаннях дисциплін „Основи товарознавства виробів". ,.Основи митної справи" та законодавчої бази України. В основу навчального посібника покладено матеріали лекційних та лабораторних занять з дисципліни „Товарознавство та експертиза в митній справі". Навчальний посібник може бути використаний студентами, які навчаються за спеціальністю 8.18010010 - Якість, стандартизація та сертифікація та за напрямом підготовки 6.030510 - Товарознавство і торговельне підприємництво. Посібник також може бути корисним для аспірантів, спеціалістів з товарознавства та широкого кола читачів.

Просмотров: 6Комментариев: 0

Університет митної справи та фінансів

                            Бібліотека

Ми на з'вязку

Адреса

© 2020 Бібліотека Університету митної справи та фінансів. 

Сайт створен на Wix.com

Телефон: 756-05-83

                  721-98-80

Email: bibl.umsf@gmail.com

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

вул. Аржанова,12

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now